Riktlinjer för kasinorum och planering av området

By Mark Zuckerberg

Riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark Dagvattenhanteringen måste bidra till att skapa förutsättningar för att minska översvämningar samt uppnå och bibehålla god status i Uppsalas vattenförekomster. Vid planering av nya områden är det därför viktigt att …

Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna platser och anläggningar för vatten och avlopp finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. Byggherren eller fastighetsägaren står den ekonomiska risken för planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft. och förändringar av verksamheten som syftar till att öka värdet för dem som tar del av våra tjänster. Omfattning Riktlinjerna gäller för kommunens verksamhet i sin helhet samt för kommunens helägda bolag. Organisation av intern kontroll Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetsmetoder och metodik. Fettavskiljare, matavfallstankar och enskilda avlopp töms med slambil. För slambilar ska tömningspunkten placeras så att avståndet till slambilens uppställningsplats är max 20 meter. Hämtning av container. För uppställning och hämtning av container behövs minst en 15 meter fri yta framför containern. Riktlinjer för hållbart byggande • Vid planering av områden med flerbostadshus och arbetsplatser finns laddmöjligheter för elfordon. (Ja/Nej) Läs mer: Nacka kommuns parkeringsstrategi. 3.2 Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser Stadsbyggandet i Nacka ska erbjuda mötesplatser och en blandning av flera funktioner. RIKTLINJER FÖR HANTERING AV CYKELTRAFIK UNDER BYGGSKEDET I GÖTEBORG – VERSION 1.1 1 1. INLEDNING Riktlinjer för trafikslaget cykel är framtagen av Trafikkontoret, Göteborgs Stad på uppdrag av KomFram. Riktlinjen antogs av lednings-gruppen för KomFram 2016-06-01, reviderades 2020-02-07, och gäller tills vidare.

I policyn finns riktlinjer för omhändertagande av dagvatten, bildexempel på olika utformning fastställas som bör tas hänsyn till vid planering av en dagvattenanläggning: DAMMAR Djup och slänter Varierat vattendjup för bättre hydraulik och fördröjning av vattnet för sedimentation av partiklar och föroreningar i djuphålor

teman, konstnärliga tekniker, processer och platser för konst. Ett konstprogram redogör även för riktlinjer, avgränsningar, tidsplan, finansiering, urvalsprocess och budget. • Översiktligt konstprogram (vid planering av större bostadsområden i fler etapper) • Enskilt konstprogram (inför produktion av enskilt konstprojekt) Riktlinjer och mall för kursplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet Ersätter: Riktlinjer och mall för kursplaner inom Humanistiska fakulteten beslutad av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-06-07 senast reviderad 2017-03-14. Gäller från och med 2017-04-01. UPPSALA UNIVERSITET RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET – Anskaffning och drift av IT-system 2017-01-16 Dnr UFV 2016/1944 8 Driftsäkerhet En formaliserad ändringshantering (t.ex. change management där ITIL tillämpas) ska finnas och tillämpas av driftsleverantören avseende nya versioner av aktuella tjänster,

området hållbar samhällsplanering genom praktisk erfarenhet av att planera arbetsplatser som erbjuder praktikplats följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

på, miljömässigt hållbara och tillgängliga för alla. Lekplatsplanen ska fungera som allmänna riktlinjer för hur Kumla kommun ska planera och förvalta de kommunala lekplatserna. Planen ska också vara ett underlag att utgå från vid ekonomisk planering av skötsel och upprustning av befintliga lekplatser samt vid nyanläggning.

Riktlinjer och mall för kursplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet Ersätter: Riktlinjer och mall för kursplaner inom Humanistiska fakulteten beslutad av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-06-07 senast reviderad 2017-03-14. Gäller från och med 2017-04-01.

Riktlinjer för behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för lektorsanställningar inom HS-området vid OÖrebro universitet För att bedöma sökandes kompetens och skicklighet använder sig Örebro universitet av 2-3 sakkunniga vid tillsättning av lektorsanställningar inom HS-området. Detta gäller